Algemene voorwaarden

 

1. Definities

Doorheen deze algemene gebruiksvoorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 • Educatieve uitgeverij Lernova: WeZooz NV, met zetel te Wolfsakker 5A, 9160 Lokeren, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0892.653.980 (RPR Gent, afdeling Dendermonde);
 • Platform: het online platform van Lernova met url www.lernova.be waarop Lernova de Gebruiker toegang verleent om gebruik te maken van digitale lesmethodes.
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon die zich heeft geregistreerd op het Platform en via zijn/haar Onderwijsinstelling de mogelijkheid heeft bekomen om van de diensten van Lernova gebruik te maken;
 • Onderwijsinstelling: de onderwijsinstelling die met Lernova een overeenkomst heeft afgesloten met het oog op de mogelijkheid tot het gebruik van bepaalde digitale lesmethodes en het aanbieden daarvan aan haar leerkrachten en leerlingen (de Gebruikers).
 • Persoonsgegevens: alle gegevens waarmee een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

2. Toepassing

2.1 Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de registratie, het gebruik en de beëindiging van (het gebruik van) het Platform door de Gebruiker die het Platform wenst aan te wenden en hiertoe via de Onderwijsinstelling de mogelijkheid heeft bekomen.

2.2 Door de registratie en het gebruik van het Platform, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en zonder enig voorbehoud deze algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Lernova (te consulteren op volgende url: https://digitalemethode.be/nl/privacybeleid).

2.3 Deze algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zijn tevens te raadplegen, te downloaden, op te slaan en te printen op de website www.digitalemethode.be.

Het Platform kan multimediabestanden, links en hyperlinks bevatten waarmee de Gebruiker de omgeving van het Platform van Lernova verlaat en op de website dan wel een platform van een derde terechtkomt. Lernova heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Lernova is dan ook niet verantwoordelijk voor door derden geleverde diensten, noch voor de (eventuele) toepassing van de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van zulke derden.

2.4 Lernova behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze algemene gebruiksvoorwaarden aan te passen en zal de Gebruiker hiervan op de hoogte brengen. Indien één van de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, zal dit niets afdoen aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

3. Registratie

3.1 Een Gebruiker die zich registreert voor het Platform dient akkoord te gaan met deze algemene gebruiksvoorwaarden.

3.2 Gebruikers hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van een loginsysteem van hun Onderwijsinstelling of van een andere identiteitsprovider (zoals Google, Microsoft, SmartSchool, …) om in te loggen op het Platform. Lernova is niet aansprakelijk voor eventuele problemen die Gebruikers mogelijks ondervinden met deze accounts.

3.3 De Gebruiker zal zijn logingegevens niet meedelen aan derden en strikt persoonlijk houden.

3.4 Tijdens de registratie voor het Platform is het niet toegestaan om gebruik te maken van een vreemde identiteit en/of de logingegevens van een derde.

4. Gebruik van het Platform

4.1 Lernova verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie op het gebruik van het Platform in de mate zoals bepaald tussen Lernova en de Onderwijsinstelling van de Gebruiker en deze algemene gebruiksvoorwaarden.

4.2 Zonder limitatief te zijn, dient onder het gebruik van het Platform het volgende te worden begrepen:

 1. Het bekijken, downloaden en printen van webpagina’s van het Platform;
 2. Het bekijken, downloaden, opslaan en printen van documenten en andere bestanden van het Platform;
 3. Het streamen van audio-, video- en andere multimediabestanden;
 4. Het raadplegen, downloaden, printen, oplossen, invullen en verbeteren van oefenreeksen;
 5. Het interageren met interactieve elementen op het Platform;
 6. […]

4.3 Eveneens zonder limitatief te zijn, is het de Gebruikers van het Platform evenwel uitdrukkelijk niet toegestaan:

 1. Het Platform op enigerlei wijze te gebruiken of enige handeling te stellen waarvan de Gebruiker weet of behoort te weten dat dit gebruik of deze handeling de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van het Platform kan aantasten;
 2. Het Platform te gebruiken op een wijze die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of betrekking heeft of verband houdt met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit;
 3. Het uitvoeren van directe of indirecte aanvallen op de functionaliteit van het Platform of op andere systemen van Lernova, zoals pogingen tot hacken, brute-force-aanvallen en het gebruik of het verzenden van spionage-software, virussen en wormen;
 4. Toegang te verkrijgen tot of anderszins te interageren met het Platform met behulp van robots of andere geautomatiseerde middelen;
 5. Aan de hand van bepaalde processen of softwareprogramma’s andere Gebruikers directe of indirecte schade of hinder toe te brengen.
 6. Via het Platform verzamelde gegevens te gebruiken om ongeoorloofd contact op te nemen met personen, ondernemingen of andere personen/entiteiten.
 7. Om op ongeautoriseerde wijze toegang te verkrijgen tot de (login)gegevens van andere Gebruikers.

4.4 Behoudens hetgeen werd bepaald in artikel 7, mag de Gebruiker (de inhoud van) het Platform niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, voor enige commerciële doeleinden gebruiken, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lernova. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen, die bedoeld zijn om het Platform te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

4.5 Leerkrachten van Onderwijsinstellingen kunnen evenwel, in overeenstemming met artikel 7, de inhoud van bepaalde digitale lesmethodes of het Platform aanpassen, wijzigen en/of aanvullen.

4.6 Het gebruik van het Platform is op eigen risico van de Gebruiker. De Gebruiker kan het Platform enkel gebruiken indien en voor zover hij/zij daartoe de toelating heeft gekregen van de Onderwijsinstelling en zich heeft geregistreerd overeenkomstig artikel 3 van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

5. Beschikbaarheid van het Platform

5.1 Lernova zal zich jegens de Gebruiker inspannen om de beschikbaarheid en het gebruik van het Platform zo groot mogelijk te laten zijn. Lernova zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

5.2 Lernova behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen, aanpassingen, uitbreidingen, vernieuwingen etc. die betrekking hebben op het Platform door te voeren.

5.3 Gebruikers zullen mogelijk geen toegang tot het Platform kunnen verkrijgen op tijdstippen waarop onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden aan het Platform moeten worden verricht. Lernova zal zich inspannen om deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijdstippen waarop de Gebruikers hiervan redelijkerwijs de minste hinder ondervinden.

5.4 Onverminderd voormelde inspanningsverbintenis, kan Lernova echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet-beschikbaarheid, opschorting of onderbreking van het Platform die zich voor kan doen in het kader van onderhoud, update aan materiaal of software, noodreparaties aan het Platform of ten gevolge van omstandigheden van overmacht.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – auteursrechten, merken, logo’s, software, databanken, broncode, modellen, tekeningen, octrooien en andere, geregistreerd of niet-geregistreerd, op de inhoud en de samenstelling van het Platform zijn, behoudens hetgeen bepaald in artikel 7, eigendom van Lernova en/of diens licentiegevers en mogen alleen worden gebruikt in het kader van de diensten die worden aangeboden via het Platform.

6.2 Geen enkel element van deze algemene gebruiksvoorwaarden kan worden begrepen als een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten bepaald in artikel 6.1; er wordt louter een gebruiksrecht op het Platform verleend binnen de grenzen zoals in deze algemene gebruiksvoorwaarden bepaald.

7. Wijzigingen aan digitale lesmethodes door leerkrachten

7.1 Lernova staat toe dat docenten van Onderwijsinstellingen, in overeenstemming met deze algemene gebruiksvoorwaarden, de inhoud van bepaalde digitale lesmethodes, zoals deze initieel door Lernova ter beschikking werd gesteld, vrij kunnen aanpassen, wijzigen en aanvullen zonder dat hiervoor enige voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Lernova is vereist. Leerkrachten kunnen, bijvoorbeeld, teksten, oefeningen, documenten en interactieve elementen op deze digitale lesmethodes aanpassen op maat van een aantal leerlingen of voor een volledige klas, alsook eigen lesmateriaal of materiaal van derden toevoegen.

7.2 Er vindt geen voorafgaande controle door Lernova plaats van aanpassingen, wijzigingen of aanvullingen die een docent wenst te verrichten aan de inhoud van bepaalde digitale lesmethodes. Leerkrachten dienen er aldus voor te zorgen dat hun aanpassingen, wijzigingen en aanvullingen aan de inhoud van bepaalde digitale lesmethodes of het Platform accuraat, actueel en niet-misleidend zijn. In dat opzicht kunnen zij hun aanpassingen, wijzigingen of aanvullingen aan de inhoud van bepaalde digitale lesmethodes of het Platform te allen tijde verwijderen, bewerken of ongedaan maken.

7.3 Leerkrachten die aanpassingen, wijzigingen of aanvullingen aan de inhoud van bepaalde digitale lesmethodes of het Platform verrichten, garanderen dat zij alle mogelijke toepasselijke wet- en regelgeving naleven in dit verband. Meer in het bijzonder, zonder beperking, zullen zij alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – auteursrechten, merken, logo’s, modellen, tekeningen, geregistreerd of niet-geregistreerd, of enige andere rechten die toebehoren aan derden respecteren. Leerkrachten zullen geen inhoud creëren en toevoegen aan bepaalde digitale lesmethodes of het Platform die men als ongepast en/of onwettig kan beschouwen. Worden, onder meer, beschouwd als ongepast: iedere vorm van inhoud die illegaal, onrechtmatig, schadelijk, misleidend, bedreigend, beledigend, overdadig obsceen, (kinder)pornografisch, aanstootgevend, racistisch en/of in het algemeen strijdig is met de openbare orde en goede zeden.

7.4 In geen enkel geval kan Lernova aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade of vordering van een derde die voortvloeit uit een door een leerkracht verrichte aanpassing, wijziging of aanvulling aan de inhoud van bepaalde digitale lesmethodes of het Platform. De leerkracht die aanpassingen, wijzigingen of aanvullingen heeft verricht aan de inhoud van bepaalde digitale lesmethodes of het Platform zal Lernova dan ook vrijwaren voor enige schending door deze leerkracht van artikel 7.3 van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

7.5 Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de leerkracht en Lernova, blijven de intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – auteursrechten, merken, logo’s, software, databanken, broncode, modellen, tekeningen, octrooien en andere, geregistreerd of niet-geregistreerd, die (op onderscheiden wijze) betrekking hebben op de door de leerkracht verrichte aanpassingen, wijzigingen en toevoegingen aan de inhoud van bepaalde digitale lesmethodes of het Platform en die niet toebehoren aan Lernova of enige derde(n), eigendom van de leerkracht of diens onderwijsinstelling.

7.6 Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 7.5, verleent de leerkracht aan Lernova een niet-exclusieve licentie voor het reproduceren, opslaan, distribueren en publiceren van de aanpassingen, wijzigingen of aanvullingen die aan de inhoud van bepaalde digitale lesmethodes of het Platform zijn aangebracht door de leerkracht, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor Lernova om de betreffende digitale lesmethode te kunnen aanbieden aan de betreffende Gebruikers van het Platform.

7.7 Onverminderd enige andere rechten in hoofde van Lernova, kan Lernova, indien een leerkracht op enigerlei wijze inbreuk maakt op een bepaling van dit artikel 7 of indien Lernova redelijkerwijs vermoedt dat de leerkracht op enigerlei wijze inbreuk maakt op deze algemene gebruiksvoorwaarden, de aanpassingen, wijzigingen en/of aanvullingen aan de inhoud van bepaalde digitale lesmethodes of het Platform of een deel daarvan verwijderen, ongedaan maken, niet langer publiceren of bewerken zonder dat hierbij enige motivering vanwege Lernova is vereist.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Het Platform is beschikbaar zoals in de huidige staat en dient enkel te worden gebruikt voor de hierin vermeldde doeleinden. Deze doeleinden zijn algemeen en geenszins aangepast aan een individuele situatie.

8.2 Ieder gebruik door een Gebruiker van het Platform gebeurt steeds op eigen risico en op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Lernova is aldus niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van het Platform.

8.3 Lernova zal alle redelijke inspanningen leveren om het Platform en de digitale lesmethodes beschikbaar te houden en eventuele onjuistheden, onderbrekingen of storingen te beperken. Onder geen beding kan Lernova aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onderbrekingen, storingen, wijzigingen of andere gebreken in het aanbod, de uitvoering of de werking van het Platform, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Lernova.

8.4 Lernova is enkel aansprakelijk voor aan haar toerekenbare zware of opzettelijke fouten veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen met een maximale aansprakelijkheid gelijk aan het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

8.5 Lernova is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten en schade door verlies van mogelijkheden. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief.

8.6 De Gebruiker zal Lernova vrijwaren voor enige vordering vanwege enige derde wegens schending door deze Gebruiker van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

8.7 In geen geval kan Lernova verantwoordelijk worden gesteld voor foutief gebruik van het Platform door de Gebruiker, noch voor de diensten verleend of het nalaten door derden.

9. Overmacht

9.1 Lernova is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Lernova geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten haar wil, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), eenzijdige stopzetting of onderbreking door de licentiehouders van enige aan Lernova toegekende licenties vereist voor de werking van het Platform, of fouten of vertragingen te wijten aan derden. Lernova is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

9.2 In geval van overmacht heeft Lernova het recht om haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechtbank te beëindigen. Dit geeft voor de Gebruiker geen recht op enige tegemoetkoming of schadevergoeding.

9.3 Worden eveneens als overmacht beschouwd, omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst door Lernova onmogelijk maken of zo onredelijk moeilijk dan wel onredelijk lang dat de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer onder dezelfde voorwaarden kan worden afgedwongen.

10. Beëindiging

10.1 De duur en beëindiging van het gebruik van het Platform door de Gebruikers wordt geregeld door de onderliggende verhoudingen tussen Lernova en de Onderwijsinstelling en tussen de Onderwijsinstelling en de Gebruikers afzonderlijk. Gebruikers kunnen het gebruik van het Platform evenwel op ieder gewenst moment beëindigen, door een e-mail te sturen naar info@digitalemethode.be.

10.2 Lernova behoudt zich het recht voor om op gegronde reden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van het Platform te wijzigen, de toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk te onderbreken en/of de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder dat de Gebruikers daar enige rechten aan kunnen ontlenen. Dat kan meer bepaald het geval zijn indien deze algemene gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd, de facturen niet tijdig worden betaald of in geval van misbruik van het Platform of frauduleus handelen door de Gebruiker.

10.3 De Gebruikers behouden evenwel steeds het recht om gedurende een termijn van zes (6) jaar na enige beëindiging (of, in voorkomend geval, nadat zij niet langer als een Gebruiker onder deze algemene gebruiksvoorwaarden kwalificeren) de inhoud, waartoe zij in uitvoering van deze algemene gebruiksvoorwaarden en de overeenkomst tussen Lernova en de Onderwijsinstelling toegang hebben gekregen, te raadplegen op het Platform. Dit op voorwaarde dat de factuur door de onderwijsinstelling volledig werd voldaan. In dit kader zullen de functionaliteiten van het Platform worden beperkt tot de terbeschikkingstelling van een “read only”-versie van deze inhoud.

11. Toepasselijk recht

en geschillenbeslechting

11.1 Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op de registratie, het gebruik en de beëindiging van (het gebruik van) het Platform, alsook op alle mogelijke geschillen die daarmee verband kunnen houden.

11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van het Platform vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, afdeling Dendermonde.

Voor vragen over het Platform of deze algemene gebruiksvoorwaarden kan steeds contact worden opgenomen met Lernova per e-mail op het adres info@lernova.be.